REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO "KARTA OSTROVSKI"

§1.

Postanowienia ogólne

 1. Program lojalnościowy „Karta EPOQUE” ma na celu nagradzanie klientów OSTROVSKI One Group,
  z siedzibą w Wejherowie (84-200) ul. Harcerska 22, zwanej dalej Organizatorem.
 2. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami zawiera warunki uczestnictwa w Programie. Wypełnienie i podpisanie wniosku zgłoszeniowego w formie papierowej lub wypełnienie i przesłanie wniosku zgłoszeniowego w formie on-line, na stronie internetowej www.epoque.pl,
  jest tożsame z faktem, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem oraz wyraża zgodę na jego postanowienia.
 3. Regulamin obowiązuje Organizatora oraz Uczestników od chwili ogłoszenia.
 4. Jakiekolwiek uprawnienia wynikające z Programu nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

§2.
Punkty

 1. Każdy Uczestnik Programu może gromadzić punkty za nabycie towarów lub usług objętych Programem w sklepie.
 2. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie.
 3. Punkty i prawa związane z Programem nie mogą być sprzedawane, przenoszone, ani zbywane
  w inny sposób - w szczególności pomiędzy kontami należącymi do różnych Uczestników, ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Prawo do korzystania z konta Uczestnika, a w szczególności prawo do wymiany punktów na upusty cenowe,
  przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.
 5. Punkty nie mogą być wymieniane na gotówkę.

§3.
Wniosek zgłoszeniowy

 1. Wnioski zgłoszeniowe w formie papierowej dostępne są w Perfumerii należącej do Organizatora.
 2. Wniosek zgłoszeniowy w formie on-line jest dostępny na stronie internetowej www.epoque.pl,
 3. Podpisanie i złożenie wniosku zgłoszeniowego w formie papierowej lub przesłanie wniosku w formie elektronicznej zawiera wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych przez firmę OSTROVSKI One Group, 
  zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

§4.
Karta EPOQUE

 1. Każdy Uczestnik Programu otrzymuje Kartę EPOQUE, po prawidłowym złożeniu lub przesłaniu wniosku zgłoszeniowego i uzyskaniu 2 punktów na koncie Uczestnika.
 2. Karta EPOQUE jest plastikową, imienną kartą identyfikacyjną i jest niezbędna do identyfikacji Uczestników Programu.
 3. Na Karcie- obok imienia i nazwiska Uczestnika- znajduje się indywidualny numer Karty, będący numerem Uczestnika Programu.
 4. Numer Uczestnika, o którym mowa powyżej, jest niezbędny przy uzyskiwaniu informacji dotyczących ilości punktów na koncie Uczestnika.
 5. Karta EPOQUE jest wydawana przez Organizatora jako Karta Główna Programu.
 6. Karta EPOQUE przypisana jest do jednego Konta Uczestnika.
 7. Karta EPOQUE jest wysyłana do Uczestnika Programu pocztą po uzyskaniu 2 punktów.
 8. Po otrzymaniu Karty EPOQUE, Uczestnik ma obowiązek złożyć swój podpis na jej rewersie.
  Karta pozostaje własnością EPOQUE Distribution.
 9. Karta EPOQUE ważna jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w Perfumerii należącej do Organizatora lub w sklepie (serwisie) internetowym prowadzonym przez Organizatora pod adresem internetowym: www.epoque.pl.
 10. W przypadku utraty Karty, Uczestnik powinien niezwłocznie powiadomić o tym zdarzeniu Organizatora telefonicznie korzystając z Centrum Obsługi Klienta lub listownie na adres siedziby Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z utratą Karty przez Uczestnika, w tym w szczególności za użycie Karty przez osoby nieuprawnione.

§5.
Aktywacja karty

 1. Aktywacja tymczasowej Karty EPOQUE następuje po dokonaniu przez Uczestnika Programu pierwszego zakupu z Kartą w Perfumerii należącej do Organizatora lub przez dokonanie zakupu w sklepie (serwisie) internetowym prowadzonym przez Organizatora pod adresem internetowym: www.epoque.pl.
 2. Aktywna Karta – po okazaniu jej w Perfumerii lub po podaniu numeru Karty w sklepie (serwisie) internetowym prowadzonym
  przez Organizatora pod adresem internetowym: www.epoque.pl upoważnia Uczestnika do dalszego zbierania punktów w ramach Programu.

§6.
Gromadzenie punktów na koncie Uczestnika Programu

 1. Punkty w Programie przyznawane są za dokonanie dowolnego zakupu w Perfumerii należącej do Organizatora lub sklepie (serwisie) internetowym prowadzonym przez Organizatora pod adresem internetowym: www.epoque.pl i gromadzone na koncie Uczestnika.
 2. Prawo ustalania ilości punktów za dokonaną transakcję oraz rodzaju produktów objętych Programem przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
 3. Punkty mogą być naliczone na konto Uczestnika wyłącznie po okazaniu Karty EPOQUE personelowi Perfumerii należącej do Organizatora oraz jej zeskanowaniu podczas transakcji. W przypadku dokonywania zakupów w sklepie (serwisie) internetowym prowadzonym przez Organizatora pod adresem internetowym: www.epoque.pl, punkty mogą być naliczone po podaniu przez Uczestnika numeru Karty EPOQUE w wyznaczonym przez Organizatora miejscu.
 4. W przypadku zwrotu zakupionego towaru, Organizator anuluje ilość punktów przyznaną uprzednio z tytułu zakupu zwracanego towaru. W przypadku dokonywania zwrotu towaru w Perfumerii Organizatora, Uczestnik Programu zobowiązany jest do okazania Karty EPOQUE personelowi Perfumerii należącej do Organizatora bezpośrednio przed dokonaniem zwrotu. W przypadku dokonywania zwrotu towaru, zakupionego w sklepie (serwisie) internetowym prowadzonym przez Organizatora pod adresem internetowym: www.epoque.pl, Uczestnik jest zobowiązany do podania numeru Karty EPOQUE w wyznaczonym przez Organizatora miejscu.
 5. W przypadku zwrotu towaru, na który udzielony został rabat na podstawie bonu rabatowego Karty EPOQUE, bon nie podlega zwrotowi.
 6. Po zebraniu 25 pkt. na Koncie, Uczestnik Programu otrzymuje drogą pocztową w terminie 30 dni, bon rabatowy o wartości 50 zł.
 7. Przyznanie Uczestnikowi Programu bonu rabatowego określonego w ust. 6 powoduje odjęcie 24 pkt. z konta Uczestnika.
 8. Punkty otrzymywane przez Uczestnika programu są ważne 18 miesięcy, a po tym okresie są automatycznie kasowane. Skasowanie zebranych i niewykorzystanych punktów, o których mowa powyżej oznacza ich utratę. Jeżeli po wyzerowaniu konta Uczestnik dokona zakupów w Perfumerii należącej do Organizatora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej naliczanie punktów odbywa się od zera.
 9. Z okazji promocji, posiadacz aktywnej Karty EPOQUE może otrzymać dodatkowe bony rabatowe uprawniające go do jednorazowych zakupów z upustem cenowym.
 10. Organizator może przyznać rabat urodzinowy Posiadaczowi aktywnej Karty, który w ostatnich 6 miesiącach dokonał dowolnego zakupu w Perfumerii należącej do Organizatora lub w sklepie (serwisie) internetowym prowadzonym przez Organizatora pod adresem internetowym: www.epoque.pl. Rabat ten przyznawany jest na zasadach i w wysokości ustalonej przez Organizatora.
 11. Bony rabatowe Karty EPOQUE mogą być realizowane wyłącznie w Perfumeriach należących do Organizatora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w czasie oznaczonym na bonie.
 12. Bony rabatowe nie podlegają wymianie na gotówkę. Nie można ich odstępować osobom trzecim.
 13. Bony rabatowe ważne są wyłącznie z Kartą EPOQUE. Bony rabatowe, o których mowa w pkt. 6 i 10 oraz upusty cenowe, o których mowa w pkt.9 nie łączą się z innymi promocjami i rabatami na terenie Perfumerii należących do Organizatora.
 14. Przy okazji wyjątkowych akcji marketingowych i handlowych przeprowadzanych w Perfumerii należącej do Organizatora lub w sklepie (serwisie) internetowym prowadzonym przez Organizatora pod adresem internetowym: www.epoque.pl, przy zakupie określonych produktów, mogą być przyznawane dodatkowe punkty.
 15. Organizator może przyznać posiadaczom Karty EPOQUE specjalne upominki i bezpłatne usługi w Perfumeriach należących do Organizatora.
 16. Organizator lub jego pracownik może poprosić każdą osobę posługującą się Kartą EPOQUE o okazanie dokumentu tożsamości, w celu potwierdzenia upoważnienia danej osoby do posługiwania się okazywaną Kartą EPOQUE.

§7.
Zakończenie uczestnictwa w programie

Karta EPOQUE przestaje być aktywna po wykreśleniu danych Uczestnika z bazy danych Organizatora.
Wykreślenie danych Uczestnika następuje w przypadku gdy
 1. Uczestnik wystąpił z Programu dobrowolnie
 2. Uczestnik zażądał zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub zgłosił sprzeciw w zakresie ich przetwarzania.
 3. Wykreślenie danych Uczestnika następuje również w przypadkach wskazanych w §3 ust. 7 i § 3 ust. 9 niniejszego Regulaminu.
 4. Warunkiem wystąpienia Uczestnika z Programu jest pisemne powiadomienie Organizatora.
 5. W przypadku, gdy Uczestnik Programu nie dokonał zakupu dłużej niż 2 lata w sieci Perfumerii należących do Organizatora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub w sklepie (serwisie) internetowym prowadzonym przez Organizatora pod adresem internetowym: www.epoque.pl, Organizator ma prawo do wykreślenia danych Uczestnika z bazy danych Organizatora.
 6. Wykreślenie danych Uczestnika z bazy danych Organizatora powoduje skasowanie i utratę zebranych na Koncie i niewykorzystanych punktów.

§8.
Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. We wniosku zgłoszeniowym Uczestnik Programu wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
  przez administratora zbioru danych EPOQUE Distribution, w celach handlowych i marketingowych, a także na otrzymywanie ofert produktów i usług. Wszystkie dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
  (Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
 2. Uczestnik Programu, zgodnie z powołaną powyżej Ustawą, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich korekty. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi prawo do kontroli przetwarzania danych
  zgodnie z art. 32 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 3. Posiadacz Karty na bieżąco będzie otrzymywał drogą pocztową, telefoniczną, sms-ową lub e-mailową informacje o przeprowadzanych akcjach handlowych i promocyjnych w sieci Perfumerii należących do Organizatora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  lub w sklepie (serwisie) internetowym prowadzonym przez Organizatora pod adresem internetowym: www.epoque.pll.
 4. Przesyłanie przez Organizatora korespondencji handlowej, telefonicznie, na adres email lub sms Uczestnika Programu wymaga jego odrębnej zgody potwierdzonej przez własnoręczne wpisanie przez Uczestnika adresu email lub numeru telefonu komórkowego
  we wniosku zgłoszeniowym.

§9.
Centrum Obsługi Klienta Karty EPOQUE

 1. Informacje dotyczące Programu, w tym informacje dotyczące salda punktowego, można otrzymać telefonicznie w Centrum Obsługi Klienta +48 725 100 300, info@epoque.pl lub poprzez stronę internetową www.epoque.pl
 2. W celu zabezpieczenia interesów Uczestników, Centrum Obsługi Klienta Karty EPOQUE zastrzega sobie prawo do zadawania pytań w celu identyfikacji Uczestnika podczas rozmowy telefonicznej. W przypadku odmowy podania informacji identyfikacyjnej,
  Organizator nie jest zobowiązany do spełnienia próśb domniemanego Uczestnika.

§10.
Postanowienia Końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania Programu.
  Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.epoque.pl należącej do Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu w każdym czasie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji
  w Perfumeriach należących do Organizatora lub na stronie internetowej www.epoque.pl.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

  

  

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Zespół Perfumerie Epoque

 

Zapraszamy do kontaktu:
+48 725 100 300 | +48 58 58 58 300
info@epoque.pl

Menu

Ustawienia

Udostępnij

Kod QR